15-10-2016
Geachte Voorzitter en Raadsleden van het district Ekeren
De voorbije weken hebben bezwaren en bezorgdheden naar aanleiding van het gepresenteerde voorontwerp van het Masterplan Hoekakker meerdere  buurtbewoners in beweging gebracht.   
In afwachting van een volledig  gecoördineerde actie en van een verdere onderbouwing van de argumenten kunnen reeds een aantal punten aan de orde worden gesteld:  

 1. De omvang van het wagenpark en de impact op de mobiliteit
  De geciteerde  mobiliteitsstudie spreekt van een  reeds “problematische” situatie ter hoogte van het kruispunt Laar – Kapelsesteenweg.  De hele woonsite Hoekakker zou vervolgens slechts een verslechtering van 2% voor dit kruispunt  betekenen wat als niet significant geldt (zie Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen,  16 september 2016). Dit lijkt een te gunstige voorstelling van de impact van een bebouwing met 542 of zelfs 600 nieuwe woningen.
  Op het infomoment had men het over een geschat aantal van 1,2 wagens per gezin. Volgens onze informatie worden  1,5 wagens per gezin als norm genomen waarbij  we de indruk hebben dat  zelfs deze waarde een onderschatting is van het wagenpark in onze wijk. 

Overigens menen wij te kunnen concluderen uit de projectpresentatie dat de mobiliteitsstudie gebeurde in opdracht van projectontwikkelaar Vooruitzicht. Daarom onze pertinente vraag voor een neutrale, objectieve studie van de impact van het huidige Masterplan op de mobiliteit (zie verder).

 1. De verkeersveiligheid
  Met de toename van het bestemmingsverkeer zal onze wijk - die overigens bezig is te  verjongen - minder veilig en kindvriendelijk zijn.
  Verschillende verbindingsstraten bieden aan de trage weggebruiker weinig of  geen bescherming.  Dit is in het bijzonder het geval op de Oude Landen waar voor de beide richtingen slechts één  fietspad  is voorzien  en op de Gerardus Stijnenlaan waar zelfs een elementair voetpad ontbreekt.

 2. De ontsluiting via het openbaar vervoer
  Het voorontwerp stelt: Het projectgebied is relatief goed ontsloten met het openbaar vervoer.” Eigen ervaring spreekt dit duidelijk tegen. Wij nodigen de ontwerpers uit om een dagelijkse woon-werkverplaatsing van Ekeren-Donk naar Linkeroever te maken met het openbaar vervoer en dan te oordelen. Meerder bewoners beamen dit en hebben elk hun eigen verhaal.
  Dat de ontsluiting via het openbaar vervoer (met  op de Oude Landen één keer per uur één busverbinding in elke richting) verre van optimaal is, zorgt voor een toename van het aantal bedrijfswagens  in onze buurt. 

 3. Het probleem van de hoogbouw
  Op het plan ziet “de groene long” er goed uit maar de ermee gepaard gaande hoogbouw doet de aantrekkelijkheid ervan geheel teniet.  Appartementsgebouwen zijn hoe dan ook vreemde elementen in deze woonomgeving. Eufemismen als “meergezinswoning” of “gestapelde woning” brengen hierin geen verandering.
  Er wordt in het voorontwerp gesproken over 3 tot 5/6 bouwlagen. Dit geeft de omgeving een ingrijpend ander uitzicht en karakter. Eerdere beloftes om in geval van ingebruikname van de Hoekakker als woonuitbreidingsgebied niet hoger te gaan dan 3 bouwlagen, worden nu ontkend.

 4. De inplanting van de rij- en parkwoningen
  In de basistekeningen van het voorontwerp wordt de indruk gegeven dat de 1ste rij (eensgezins)woningen de hoogtelijn en bouwstijl van de  huidige buitenste woningen zullen overnemen. Op andere tekeningen blijken (bij het aangeven van de bouwlagen) sommige woningen uit 2 en andere uit 3 bouwlagen te bestaan. In de tekst spreekt men zich hier echter niet als zodanig over uit. De ontwerpers doen algemene uitspraken over woontype, de bouwstijl  en bouwlagen. Dit maakt dat alles vrijblijvend is en nog naar eigen goeddunken kan worden ingevuld. 
  Dat de tuinen van de bestaande en van de nieuwe rij woningen naar elkaar zijn gericht, kan enigszins als positief worden aangemerkt. De inplanting van de bebouwing  ligt evenwel veel te dicht bij de aangrenzende woningen.  De afstand tussen beide rijen is bijzonder klein. Vele van de nieuwe tuinen hebben maar een lengte van 10m.
  Ook de nieuwe bewoners zijn met een grotere tuin gebaat. Dit betekent meer privacy en meer ruimte zodat er niet alleen plaats is voor terrasverharding maar ook voor beplanting. Een grotere tussenruimte geeft tevens  de vrije baan aan het zonlicht waardoor zonnepanelen in aanmerking komen.
  De 2de rij woningen worden in het voorontwerp parkwoningen genoemd omdat hier de afstemming op het park primeert. Dit lijkt een voorstelling van zaken om de hoogbouw te rechtvaardigen. Zoals gezegd hebben de regio-vreemde appartementsblokken hun weerslag op de woonbeleving en het gezinsvriendelijk karakter van de huidige buurt. 

 5. De doorkijk naar het park
  Het is verdienstelijk dat ervoor gekozen werd om de  parkwoningen niet aaneengesloten te maken. Dit geeft het park een zekere transparantie geeft. Toch is de doorkijk naar het park voor een groot deel van de huidige bewoners beperkt tot onbestaande.
  De huidige bewoners van de wijk verliezen een groot deel van het groengebied en worden fysiek en visueel van het resterende groengebied afgesloten.

 6. Het onderhoud van het park
  Bij het onderhoud van de naburige borders en pleinen wisselen goede en mindere periodes elkaar af. Soms is een aanplanting helemaal verkommerd en wordt een opknapbeurt uitbesteed aan een privébedrijf. Waarna de aanplanting opnieuw aan zijn lot (en de winde) wordt overgelaten. Dit neemt veel vertrouwen weg in de middelen van de stad om het park na aanleg daadwerkelijk te onderhouden.

 7. De impact van de Hoekakker op de plaatselijke schoolcapaciteit

Door het vooropgestelde aantal wooneenheden zullen er honderden kinderen bijkomen.    Aan de nood aan een kinderdagverblijf werd  gedacht. We vinden evenwel geen aanwijzingen dat  een te beperkte capaciteit van de scholen een knelpunt kan zijn.  Het waarschijnlijke vooruitzicht om bij inschrijvingen ook hier de wacht te moeten optrekken aan de schoolpoort is weinig aanlokkelijk.

 1. Volharden in de boosheid?
  Het risico op overstroming en wateroverlast is dermate groot dat enkel aan de randen gebouwd kan worden. Ondanks het beperkte bouwoppervlak wil men  toch het vooropgestelde  hoge aantal woningen blijven nastreven.  Kan niet beter worden toegegeven dat de locatie minder geschikt is dan gedacht?.
  In het voorontwerp wordt gesproken over een verhoging van het aantal wooneenheden tot 600 terwijl de vraag zich stelt of het huidige aantal van 542 en de regio-vreemde hoogbouw  kunnen stand houden,  alle bezwaren in acht genomen.
  Tegenover de principes  van ‘niet wijken’ en ‘voortschrijdend inzicht’  kan worden geplaatst: “Hoe ver je ook bent op de verkeerde weg,  ga terug!”

Het aantal bezwaren en het feit dat het om meer dan kanttekeningen gaat, doet zelfs verhopen dat  de Hoekakker zonder meer kan worden behouden. 
Immers hoe meer iemand zich in het dossier verdiept, hoe meer het besef groeit van de omvang van de problemen die moeten overwonnen worden. De  vraag dient gesteld of het op de duur niet heel absurd wordt.

Momenteel  vinden we het zeker een aanbeveling aan het districtsbestuur om te investeren in een  grondige studie over de  mobiliteitsimpact van het huidige Masterplan Hoekakker door een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau.
Zoals gezegd vragen nog vele tegenargumenten  een verdere uitwerking en bundeling van informatie. Tevens ontbrak de tijd om aan alle wijkbewoners de geformuleerde bezwaren voor te leggen.  Wel werden als het ware meerdere  steekproeven gedaan (een petitie op facebook,  een bevraging van de buurt via e-mail, een protestbrief door de bewoners van de Vazallaan) die reeds aangeven dat voor de bezwaren een groot draagvlak bestaat.

Het is de bedoeling om alvast aan iedereen in onze wijk zo spoedig mogelijk de kans te geven al dan niet zijn/ haar goedkeuring uit te spreken en aanvullingen te geven.         

Om tijdsredenen ( lees: de data van de eerstvolgende raadscommissie en districtsraad) willen we  dit voorlopig bezwaarschrift reeds aan u voorleggen.  We willen er namelijk ten zeerste op aandringen om de hier geïnventariseerde  bezwaren te agenderen op de eerstvolgende zitting.
Oorspronkelijk zouden alle politieke partijen van het  Ekers district gekant zijn geweest tegen de verkoop van de Hoekakker. Dit sterkt ons in onze vraag om de discussie over het behoud en de  precieze invulling van het Masterplan opnieuw ten gronde te voeren.  
Beleefde  groeten

Frank Jonkers                                                                                                                           Jan Maes
Gravenlaan 56                                                                                                                         Keurelaan 28

(Ondergetekenden vertegenwoordigen verschillende delen van de wijk  Oude Landen, ten westen van de Hoekakker)

 

Terug

Teken onze petitie