Beste buren

Op onze nieuwsbrief van 21 januari kregen we volgende reactie van de districtsburgemeester

Vermits dit buurtcomité op een correcte, eerlijke, neutrale en transparante wijze wil informeren vinden we het gepast jullie deze reactie over te maken.

Vriendelijke groet

Buurtcomité Hoekakker

________________________________________________________________

Geachte,


Bedankt voor deze toelichting.


Ik wil er toch nog graag aan toevoegen dat wij niet halsstarrig vasthouden aan de “initiële plannen” van 360 tot 450 wooneenheden en niet meedoen aan zogezegde tactische manoeuvres in deze. Vooruitzicht en de Ideale woning zijn steeds uitgegaan van ambitie en plannen om 630 woningen te realiseren.


Dus als u beweert dat men is uitgegaan van 600 (!) woningen om dan nadien wat prijs te geven, dan is dat echt een verdraaiing van de realiteit. Wij hebben er vanuit het district keihard voor geijverd om de plannen realistischer te krijgen en het aantal woningen te verminderen tot een evenwichtig aantal wat in lijn ligt van de in het ruimtelijk structuurplan voorziene aantal van 25 woningen per ha voor Ekeren Donk.


Ik kan u verzekeren dat dit niet echt de voorkeur wegdroeg van de ontwikkelaars. Toch zijn we er als Ekers bestuur in geslaagd dit te doen en ook het aantal bouwlagen terug te dringen naar 3 met uitschieters naar 4 en er is geen spraken meer van 5 of 6 lagen. Ook de parkaanleg  van 13 ha blijft gegarandeerd. 80% van het ganse gebied zal onbebouwd blijven, Hoekakker wordt dus absoluut niet “opgeofferd aan beton”.


Dit voorstel werd trouwens veel ruimer gedragen dan door de meerderheid ook een deel van de oppositie stemde hier volmondig mee in. Ook de parkaanleg werd zeer ruim gesteund door de Ekerse raad.


Het is bovendien  op vraag en onder druk van het Ekers districtsbestuur dat Hoekakker opgenomen werd in de definitieve lijst van signaalgebieden wat ook extra garanties gaf op een degelijke oplossing voor de waterproblematiek en het behoud van de open, groene ruimte.


Wat u helaas ook niet vermeldt in uw berichtgeving aan de bewoners zijn een aantal engagementen die zowel de stad, de ontwikkelaars als het district genomen hebben en ook gestand zullen doen. Met name dat er een beeldkwaliteitsplan zal worden opgemaakt voor de site, dat er nieuw studiewerk wordt verricht inzake mobiliteit en verkeersafwikkeling en dat de buurt ruim en zeer participatief  betrokken zal worden bij het parkontwerp.


Qua timing wil ik u toch nog meegeven dat uw voorstelling van de volgende stappen in de procedure niet klopt. Rond het masterplan heeft de districtsraad reeds in november definitief advies gegeven. Nu staat de goedkeuring van de procesnota voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan op de agenda van de raad. Het RUP is de juridische vertaling van dit masterplan. Het is enkel het college van de stad Antwerpen dat het definitief masterplan zeer binnenkort nog goedkeurt.


Voor de rest, van harte welkom tijdens de raad en de commissie!


Met vriendelijke groeten,

 

Koen Palinckx

Districtsburgemeester Ekeren

Bevoegd voor cultuur en feestelijkheden, burgerlijke stand en erfgoed

stad Antwerpen | district Ekeren
✉ Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
t +32 3 3382975 | m +32 475 499228
www.ekeren.be
www.facebook.com/2180Ekeren

Geachte heer Palinckx,


Op onze beurt danken we u voor uw gemotiveerd antwoord.


Dat een dergelijke reductie van het aantal woningen niet door de projectontwikkelaars werd ingecalculeerd kan inderdaad betekenen dat de inspanningen hebben geloond. Tegelijk moet u ons toestaan om rekening te houden met de mogelijkheid dat de bouwpromotoren minder ontevreden zijn dan ze laten uitschijnen.


We kunnen moeilijk geloven dat er helemaal geen strategie aan te pas komt.


Wat het aantal bouwlagen betreft, blijven we wantrouwig. De formulering 3 met een accent naar 4 of  3 met uitschieters naar 4, houden een grote vrijheid van interpretatie in. We denken dat er zwart op wit garanties nodig zijn dat 4 niet de algemeen geldende norm wordt voor de parkwoningen.


In uw antwoord beroept u zich op een drietal engagementen waartoe de stad, het district en de projectontwikkelaars zich verbinden. Ze hadden volgens u een positieve vermelding verdiend. Hiertegenover staat dat bepaalde  intentieverklaringen (zoals het onderzoek naar de ‘ruimtelijke draagkracht als parameter voor het aansnijden van fase 2) nog een grote vrijblijvendheid in zich dragen. Dit hadden we evengoed onder aandacht kunnen brengen. Wel kozen we ervoor om in een voetnoot te verwijzen naar de  betreffende documenten op de website. Op die manier bieden we iedereen die dit wenst de gelegenheid zijn oordeel te vormen op basis van het hele verhaal.


Begin deze week hebben we elkaar op het kabinet van schepen Van de Velde gesproken waar door de schepen een oproep werd gedaan voor eerlijke en correcte informatie. In dit verband treft het ons dat over de eerstvolgende zittingen In het Ekerse district niet werd gesproken. Eigenlijk lag het voor de hand om ons te berichten over de volgende stappen inzake besluitvorming en uitvoering en de plaats die de eerstvolgende commissie en de raadzitting daarbij inneemt. Met deze informatie hadden we wel een juiste voorstelling kunnen geven van de procedure.


Zo hadden we er ook het raden naar of 1) een beeldkwaliteitsplan en 2) een verdere studie naar mobiliteit zijn “doorgedrukt” dan wel tot de verdere afwikkeling van de procedure behoren.
In officiële documenten vonden we bijvoorbeeld terug dat een mobiliteitseffectenrapport (MOBER, waarvan ook melding in de nota) sinds 2009 in vele dossiers wordt opgelegd.     

 
Door uw rechtzetting is wel duidelijk dat enkel de richt- en procesnota van het RUP materie is voor de districtsraad en niet het masterplan.

Toch hopen we dat de Ekerse districtsraad optimaal gebruik maakt van haar huidige bevoegdheid om zich kritisch uit te spreken. Volgens een democratische rechtsgang moet er toch mogelijkheid zijn om negatieve feedback te geven indien de eerdere advisering – ook al was deze definitief – op bepaalde punten niet of onvoldoende wordt gevolgd. 

 
We doen hierbij beroep op de voltallige districtsraad om de richt- en procesnota op zijn waarde en tekortkomingen te beoordelen.


Tot slot willen we benadrukken dat ons streven erin bestaat dat helemaal niet gebouwd wordt op de Hoekakker. In de plaats daarvan schuiven we inbreiding en de systematische renovatie van vervallen panden als constructieve oplossing naar voor.


Opmerkelijk is dat naar aanleiding van de nieuwsbrief een bewoonster met de woonwal nog een andere piste in beeld brengt.


24 januari 2017
Buurtcomité Hoekakker 

 

 

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE