Hoekakker 161026


Beste buren

Maandag 24 oktober waren we met een 50-tal bewoners op de districtsraad, waar de “positief kritische” adviezen inzake Hoekakker voor goedkeuring werden besproken.
Met dank voor de talrijke opkomst! De raadszaal was goed gevuld!
Hierna een kort overzicht.
Ruimtegebruik:
Door het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen werd reeds in 2009 beslist dat Hoekakker in aanmerking kwam voor bebouwing. Met de huidig masterplan komt er rechtszekerheid voor een “park” van 13 ha.
Met dit advies wil men het dorps karakter van Ekeren Donk beschermen.
Opmerking

Water:
Voor waterproblematiek werden verschillende studies uitgevoerd, o.a. ook door CIW (Coördinatiecommissie Integraal waterbeleid), waar gestipuleerd werd dat een buffercapaciteit van 40.000 m³  voldoende moet zijn om overstromingen tegen te gaan.
Terzijde wordt vermeld dat Hoekakker 2 (het gebied, 18,2 ha groot, gelegen tussen de Gerardus Stijnenlaan en Laar, ongeschikt verklaard is voor bebouwing…
opmerking:

En in de studie van CIW wordt bepaald dat enkel bebouwing langs de “rand” toegelaten is; het lager gedeelte van Hoekakker is m.a.w. totaal ongeschikt voor bebouwing…vandaar het “toevallig” ontstaan van een “park”
Bebouwing:
Advies wordt gegeven om minder en evenwichtiger te bouwen met verwijzing naar de situatie in Ekeren Donk.
Hierdoor zouden de bouwlagen beperkt moeten worden tot 3 (4 voor accentbebouwing) waardoor de woningdichtheid neerkomt op 20 woningen per ha; en het aantal wooneenheden beperkt wordt tot 360.
Opmerking:

Mobiliteit:
Hiervoor wordt een negatief advies gegeven gezien deze studie niet overeenkomt met de realiteit
Park:
Er zal nog een advies van de bewoners gevraagd worden over de invulling van het park.
Opmerking:

Conclusie
Het advies dat nu aan de stad Antwerpen zal voorgelegd worden heeft blijkbaar toch – dank zij jullie inbreng en steun – reeds enkele wijzigingen in positieve zin opgeleverd.  

  1. De plafonnering is van 600 naar 360 wooneenheden gebracht en het aantal bouwlagen van 5/6 naar 3/4; het advies inzake mobiliteit is van gunstig naar ongunstig omgezet en aan een nieuwe studie over de impact van mobiliteitsproblemen worden specifieke eisen gesteld.
  2. En vooral: tegelijk werd ook in de debatten een lans gebroken voor het volledig behoud van de Hoekakker zonder bebouwing!

Dit advies is echter niet bindend; benieuwd hoe de stad Antwerpen, waar de beslissingsbevoegdheid ligt, hierop zal reageren.
De maatregelen zijn nog altijd ruim onvoldoende en te zwak om het groen landelijk karakter te beschermen, en staan bovendien niet in harmonie met het landelijk, residentieel karakter van Ekeren Donk.
En nu?
In december zal het stedenbouwkundig masterplan goedgekeurd worden door de stad. Of ze meegaan in de adviezen van het district Ekeren valt nog af te wachten…
Er zal in ieder geval meer duidelijkheid komen over de afspraken en maatregelen die genomen zullen worden. Tot dan zullen we onverminderd blijven ijveren voor het behoud van het groen, landelijk, residentieel karakter van Ekeren Donk.
Daarna worden we In het voorjaar al geconfronteerd met de plannen van het zgn. park.
Nadien zal in maart 2017 de officiële procedure van start gaan met een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) waarbij de bewoners in oktober – tijdens het openbaar onderzoek - gefundeerde bezwaarschriften kunnen indienen.
Wordt vervolgd.
Namens het buurtcomité Hoekakker
Dirk Bus – Andre Didden – Hugo Veyt – Jan Maes – Frank Jonkers – Kris Didden – Muriel De Martelaere – Marcel Ulrich

Ps
Reeds meer dan 400 personen tekenden onze petitie.
Onze actie blijft open op
http://www.ipetitions.com/petition/hoekakker

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE