Ons logo

 


Beste buren

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende en verfrissende vakantie.

Het is nu misschien nodig om even de stand van zaken in herinnering te brengen.

In grote lijnen kan worden gesteld dat de aanloop naar de uitvoering van het Masterplan Hoekakker is genomen.

Een gedetailleerd overzicht van de opeenvolgende fasen en het bijhorend tijdsschema (onderaan de brief) maakt duidelijk hoe je op de duur door de bomen het bos niet meer ziet.

We vatten even samen met het oog op wat nog dit jaar te gebeuren staat.

Fase 1 = adviserende ronde: afgesloten

In deze ronde werden heel wat adviezen van verschillende instanties gevraagd maar spijtig genoeg niet van de bewoners. Uit het niets kwam plots het Masterplan Hoekakker als een mastodont tevoorschijn.
Wanneer de bewoners  vervolgens hun stem opeisten, werd hiernaar in zekere mate geluisterd. Toch bleef de participatie van de bewoners in dit project in hoofdzaak beperkt tot verkrijgen van informatie over de verdere uitwerking en afwikkeling van het project.  

Wanneer dan blijkt dat vele bewoners nog met fundamentele vragen zitten en niet mee zijn met het basisidee (Er wordt hoe dan ook gebouwd) worden deze signalen geminimaliseerd.

Hierdoor zijn de protesten en de steun voor behoud van het groene karakter nog in kracht toegenomen (zie o.a. de resultaten van onze online enquête).

Fase 2 = Voorontwerp RUP: lopende

Volgens de geplande procedure (zie onderaan) zal na onderling overleg tussen verschillende officiële organen het voorontwerp RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) opgesteld worden.

Fase 3 = Goedkeuring RUP en Openbaar onderzoek: in het vooruitzicht

Dit voorontwerp wordt in oktober/november in de gemeenteraad  besproken en mogelijk goedgekeurd . We zullen dan meer details te zien krijgen waarop we ons kunnen baseren voor een volgende en laatste actie.

Want dan is het eindelijk onze beurt!

Volgens de geplande wettelijke procedure krijgt de burger vanaf december effectief de kans te participeren d.m.v. bezwaarschriften.

 Deze bezwaarschriften kunnen aantonen dat de huidige plannen onrealistisch zijn en de bouwvergunning moet aangepast of zelfs vernietigd worden.
Een onafhankelijke adviesraad moet zich immers over alle bezwaren uitspreken. 

In principe loopt de periode voor het indienen van bezwaarschriften - het openbaar onderzoek -  van december 2017 tot januari 2018.
Dit werd echter vervroegd naar periode van 24 oktober tot 22 december

Na analyse van het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (dat dus nog in de maak is) willen we u tegen deze periode informeren over de bezwaren die wij doorslaggevend vinden. Tevens kunnen we u dan bijstaan bij de opstelling van uw bezwaarschrift (gezien de criteria waaraan deze moeten beantwoorden).

Hierbij doen we een oproep in de lijn van wat al vaak spontaan is gebeurd, namelijk dat meerdere personen hun  standpunt en argumenten aan ons bezorgden. In de aanloop naar het openbaar onderzoek hopen we om nog meer invalshoeken en bewijsmateriaal van jullie te ontvangen.

U hoorde het al eerder van ons:

er is feitelijk nog niks beslist. We kunnen via de bezwaarschriften nog alles in het werk stellen om dit megaproject een halt toe te roepen!

We blijven op uw steun rekenen, waarvoor dank.

Met vriendelijke zomerse groeten

Het buurtcomité Hoekakker

 

PS
Kijk binnenkort ook eens op onze website  of facebook. Er zijn enkele nieuwigheden en samenwerkingen op komst.

www.hoekakker.be
www.facebook.com/groups/RedDeHoekakker/

PPS
Wie heeft eigenlijk door hoe ons vlinderlogo naar de Hoekakker verwijst? Enkele  tips:
Zo is de Hoekakker dubbel in vorm.
De Hoekakker, een plek waar ik graag 2 KEER OMTREK

voor de oplossing: zie helemaal onderaan

 

proces- en richtnota

opmaak proces- en richtnota

oktober 2016

intern overleg proces- en richtnota

oktober 2014

College van burgemeester en schepenen

december 2016

Gecoro en districtscollege

januari - februari 2017

Sectorale effectenstudies

opmaak planMERscreening + procedure

december 2016 - april 2017

voorontwerp RUP

opmaak voorontwerp RUP

januari - februari 2017

intern overleg voorontwerp

maart - april 2017

College van burgemeester en schepenen

april 2017

adviesvraag en plenaire vergadering

mei 2017

ontwerp RUP

opmaak ontwerp

juli - augustus 2017

intern overleg ontwerp

september 2017

College van burgemeester en schepenen

oktober 2017

Gemeenteraad

november 2017

openbaar onderzoek

december 2017 - januari 2018

Gecoro

februari 2018

definitief RUP

opmaak definitief RUP

maart 2018

College van burgemeester en schepenen

april 2018

Gemeenteraadapril 2018

april 2018

schorsingsperiode

mei 2018

publicatie BS

juni 2018

termijn Raad van State 60 dagen

 

proces- en richtnota RUP Hoekakker, p. 36 -37

oplossing: de vleugels van de vlinder hebben de vorm van de Hoekakker

 

 Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE