Ons logo

 

 

Beste buren


Jullie hebben beslist sinds eind augustus al heel wat activiteit bemerkt op de Hoekakker.


Dit kan de indruk wekken dat reeds met het bouwen werd begonnen maar schijn bedriegt.


De opgravingen kaderen in een archeologisch onderzoek dat een voorwaarde is voor een bouwproject van deze omvang. Meer is het niet en om die reden hebben we de betwistbare timing ervan om financiële redenen gelaten voor wat het is. (zie eerdere nieuwsbrief)

Het is bovendien gebruikelijk dat  bij dergelijke opgravingen hekken rondom het gebied worden geplaatst  om nieuwsgierige “schattenjagers” op afstand te houden. De omheining  houdt met andere woorden geen rechtstreeks verband met de bouwwerken zelf.


Hoeft gezegd dat er tot nu toe nog geen goudschat werd gevonden?


Op dit moment lopen er 2 gerechtelijke procedures die nog alle opties voor de toekomst van Hoekakker open houden:

Dankzij de financiële steun van meer dan 200 gulle schenkers (hartelijk dank) en ondanks het feit dat we tot nu toe al meer dan 1.500 euro gerechtskosten hebben betaald, beschikken we nu al over een redelijke provisie om de gerechtskosten voor de lopende beroepen te dragen.


We kunnen echter moeilijk inschatten wat in de beide juridische procedures de uitspraak zal zijn en leggen intussen ook een provisie aan voor de nog volgende gerechtelijke stappen. We houden u telkens op de hoogte van zodra hierover nieuws is.


Momenteel wachten we geduldig maar hoopvol  op het besluit van de Vlaamse regering i.v.m. de aanleg van het “park” waarvan het debat op 2 oktober op de agenda staat. Een van onze advocaten zal ons hier vertegenwoordigen. Uitspraak wordt verwacht medio oktober (na de verkiezingen?).


Het treft  dat meerdere politieke thema’s die door de Vlaamse regering worden behartigd in het dossier van de Hoekakker samenkomen:

We durven dan ook onze hoop uitspreken dat onze bezorgdheid over de leefbaarheid van Ekeren Donk - ook voor de volgende generaties -   door de Vlaamse regering ernstig wordt genomen.


Vriendelijke groeten


Het buurtcomité

 

PS: Hierna bericht van inschrijving bij de Raad van State

Publicatie : 2018-08-22
Numac : 2018040589

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
XXX, YYY en ZZZ *, hebben op 11 juli 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 2 mei 2018 houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hoekakker', district Ekeren.
Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2018.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.656/X-17.284
Namens de Hoofdgriffier,
Isabelle DEMORTIER,
Hoofdsecretaris.

(*) naam- en adresgegevens van 3 inwoners van Ekeren Donk

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE