Stop that train

 

Download hier een blanco bezwaarschrift

 

Beste buren en bewoners van de hele Noordrand,

Nu de juridische procedures over de Hoekakker hun beloop krijgen achter gesloten deuren, willen we aandacht vragen voor het openbaar onderzoek ‘infrastructuur goederenspoor en natuurpark Oude Landen’.

In deze voelen we ons deel van burgerinitiatief Lenora (Leefbare Noordrand). Tegelijk herleeft bij verschillende van onze comitéleden een vroegere periode waarin het betreffende GRUP met succes kon worden afgewenteld (zie hieronder).

Helaas ligt het nu terug op tafel.

 

Wie ziet door de bomen het bos nog? :

Wat voorafging

Het voorwerp van het huidig openbaar onderzoek

“De Vlaamse regering moet nu, rekening houdend met het gewijzigde plan-MER, beslissen of het GRUP al dan niet gewijzigd moet worden. Er zijn 2 aspecten hieraan verbonden:

Hierover krijgt de burger via dit openbaar onderzoek  inspraak.

Naast dit GRUP is sprake van een toekomstige 2de spoortoegang zeehaven Antwerpen.

De keuze van het  voorkeurscenario heeft invloed op de realisatie van de 2de  spoortoegang maar “de interactie tussen beide” valt buiten het bestek van dit openbaar onderzoek, zo valt te lezen (zelfde document, p.5)

Deze tweede havenontsluiting loopt van Antwerpen-Noord tot voorbij Lier. Voor de precieze locatie zie:
http://www.poortoost.be/project/tweede-spoorontsluiting-van-de-haven-van-antwerpen


Hoe ingrijpend de werken in zijn geheel zijn, is eveneens op deze site terug te vinden:
“Zo wordt er aan de Kloosterstraat een nieuwe brug gebouwd. Aan de Statiestraat wordt de oude brug vervangen door een nieuwe geluidsarme brug. Ter hoogte van de Prinshoeveweg wordt naast de bestaande brug, een nieuwe brug geplaatst.”

Lijst van mogelijke bezwaren

De werkbanken worden georganiseerd door de Antwerpse Provincieraad terwijl deze procedure zich situeert op het niveau van de Vlaamse Regering.
Oude en nieuwe vormen van beleidsvoering vinden elkaar niet  in dit dossier. Het provinciebestuur en de Vlaamse regering  blijken onafhankelijk van elkaar te opereren en dat is nefast.

Oproep tot deelname aan het openbaar onderzoek

Door het oplijsten van deze bezwaren hopen we geëngageerde burgers te motiveren en  te inspireren om een eigen bezwaarschrift in te dienen.
Het staat hen (u?!) vrij de bezwaren hierboven aan te vullen of verder uit te werken.

Eerstdaags verschijnen zowel op www.lenora.be  als op www.hoekakker.be de eigen bezwaarschriften waarnaar kan worden verwezen en waarvan passages   kunnen worden overgenomen. 

Het volstaat om in een bezwaarschrift slechts 1 tegenargument uit werken, te herformuleren en eventueel uw kennis eraan toe te voegen.  Zo laat u nu reeds uw stem gelden en versterken we elkaar.  

 

Download hier een blanco bezwaarschrift

 

Hierbij is de nog beschikbare tijd beperkt!
De bezwaarschriften dienen te worden verstuurd naar  het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen en daar uiterlijk op zondag 21 april aan te komen

 

Er is kennelijk geen mogelijkheid om de bezwaarschriften digitaal te verzenden.

Alvast dank voor uw leesinspanning en mogelijke respons

 

Het buurtcomité Hoekakker i.s.m. Lenora en Red de Voorkempen

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE