Ons logo

 

Beste buren en sympathisanten,

Met een positief gevoel namen we ervan kennis dat de Stad 4 hectare groen koopt op het Laar: “De stad zorgt voor groene verbinding tussen Hoekakker en Fort van Merksem. (o.a. te lezen in o.a. GVA op 9 juni 2022).

Even lokaliseren: de 4 ha betreffen de open ruimte die vanop het Laar rechts van Feestzalen Ter Delft een doorkijk geeft  naar de Gerardus Stijnenlaan.

Bekeken vanuit onze samenwerking met Gruunrant om de overgebleven open ruimte via een geïntegreerd plan (een GRUUNRUP) te behouden, verbinden en versterken, beschouwen we de aankoop als een eerste stap in de goede richting.   

Tegelijk wekt het onze nieuwsgierigheid wat de lokale besturen met de  Hoekakker zelf voor ogen hebben. 

Hierover wordt al maanden met geen woord gerept terwijl bij de buurtbewoners toch de verwachting leeft dat er klaarheid komt over de toekomst van de Hoekaker.

Dit bleek o.a. op de participatieavond over het GRUUNRUP op 20 mei waar er een goede opkomst was maar de meermaals gestelde vragen over de huidige status van de Hoekakker niet beantwoord konden worden.

Als gevolg van het door ons gewonnen beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (zie vorige nieuwsbrieven), de ingrijpende overstromingen in het Zuiden van het land en het besef dat niet lichtzinnig moet omgesprongen worden met bebouwing in overstromings(gevoelig) gebied is de verdere bestemming van de Hoekakker een groot vraagstuk.

Zoals gezegd hebben we hierbij het raden naar het huidige standpunt van zowel het stads- als districtsbestuur.

In maart 2018 hadden we een onderhoud met burgemeester De Wever en districtsvoorzitter Koen Palinckx. De beleidsmakers oordeelden dat er toen geen bestuursgronden voorhanden waren om het concrete bouwverhaal op de Hoekakker een halt toe te roepen. 

Inmiddels leven we echter in een ander realiteit. Gezien de gevolgen van het wijzigende klimaat steeds duidelijker worden en overstromingen voortaan geen uitzonderingen meer zijn maar een steeds weerkerend fenomeen, gezien de gewijzigde mindset bij de burger, gezien Hoekakker gelegen is in een signaalgebied, gezien het  Vlaams krokusakkoord voorziet in de oprichting van een bouwshiftfonds dat steden en gemeenten toelaat om eigenaars van gronden te compenseren, gezien de waterhuishouding in onze omgeving sowieso op zijn kop zal staan door toedoen van de Grote Verbinding, de spoorontsluiting …  ,  veronderstellen wij dat er heden voldoende bestuurlijke gronden aanwezig zijn om de bestemming van de Hoekakker te herbekijken.

Met het krokusakkoord van 23 februari 2022 engageert  DE VLAAMSE REGERING zich om de meest prangende herbestemmingsoperaties in watergevoelige gebieden op zich te nemen (dixit Tom Coppens, professor U Antwerpen). Naar onze mening kan dit dan ook het kantelmoment zijn van het politieke beleid over de Hoekakker.

We durven dan ook te hopen dat het stads- en districtscollege  binnenkort deze bestuurlijke gronden zal aanwenden en de nodige initiatieven zal nemen met het oog op de realisatie van een definitieve bouwvrije herbestemming van de Hoekakker.
Vervolgens kan dan via burgerparticipatie een dialoog op gang komen over de meest geschikte invulling van de Hoekakker. Eigen uitgewerkte en ontvangen ideeën kunnen dan verder tegen elkaar worden afgewogen. 

Maar eerst kijken we uit naar een duidelijke stellingname van burgemeester De Wever en het Antwerps schepencollege.

Met vriendelijke groeten

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE