Beste buren

Op onze nieuwsbrief van 7 juli kregen we volgende reactie van de districtsburgemeester

Vermits dit buurtcomité op een correcte, eerlijke, neutrale en transparante wijze wil informeren vinden we het gepast jullie deze reactie over te maken.

Vriendelijke groet

Buurtcomité Hoekakker

________________________________________________________________

Geachte ,

 

Ik wil graag toch even reageren.

Zoals ik altijd, ben ik niet tegen een stevig debat of beargumenteerd meningsverschil.  Dat is eigen aan een samenleving en eigen aan een democratie.

Maar waar ik wel  in enige mate problemen mee heb is wanneer zaken niet voorgesteld worden zoals ze werkelijk zijn.

Daarom zend ik u bij deze toch graag een verduidelijking en rechtzetting:

Tijdens de vergaderingen van de stuurgroep Hoekakker heb ik er, samen met het kabinet mobiliteit, steeds op aangedrongen om de zorg  voor de  verkeersafwikkeling  van de wijk Ekeren Donk ernstig te bekijken en ook nu reeds voorstellen uit te werken hoe een en ander verbeterd kan worden. 

 

1) Inzake mobiliteit : Het volgende heb ik letterlijk laten formuleren in het besluit van de districtsraad van juni 2017:

 

  • na kennisname van de herwerkte mobiliteitsstudie (MINT) vraagt de districtsraad om het luik mobiliteit in een aparte werkgroep, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de stad en het district, verder te bestuderen en voorstellen tot verbeterpunten uit te werken. Tegen de definitieve goedkeuring van het RUP Hoekakker dienen deze voorstellen uitgewerkt, becijferd en in een fasering gegoten te zijn zodat deze in het kader van de stedenbouwkundige ontwikkelingskost gedeeltelijk mee ingebracht kunnen worden en ook verder meegenomen worden in de verdere besluitvorming rond Hoekakker.

Zoals u kan lezen gaat het  hier zeer duidelijk om een werkgroep tussen stad en district en niet met de ontwikkelaars of studiebureau. Dus deze laatsten financieren in deze niets. De werkgroep wordt getrokken door  het kabinet van mobiliteitsschepen Koen Kennis en door de districtsburgemeester. Verder zal deze bestaan uit collegeleden van Ekeren en ambtenaren van de dienst mobiliteit. Het is onze ambitie om tegen het einde van dit jaar een aantal uitgewerkte voorstellen  op tafel te leggen.

 

 

2) participatie. "Ekeren luistert" en het stopzetten daarvan heeft niets, maar dan ook niets met Hoekakker te maken. Het concept hebben we aan het begin van de legislatuur opgestart om  een ronde te doen door de wijken van Ekeren met als idee om vooral de bewoners aan het woord te laten met hun ideeën en suggesties. Wat toen uit die gesprekstafels is uitgekomen werd allemaal verwerkt en aangepakt de voorbije jaren. Aanvankelijk leefde de idee om een terugkeermoment te houden in de loop van vorig jaar. Een eerste editie ging  in november 2016 door in Mariaburg. De formule zat niet goed en de avond bleek niet te voldoen aan onze verwachtingen.  Ik kan u gerust zeggen dat er een moeilijkheid zit in de formule want nieuwe ideeën sprokkelen tegen het einde van een legislatuur is nogal vreemd en dus  dreigde Ekeren luistert meer een  vertelling te worden van realisaties of afgeronde projecten. En dat is  ook niet de bedoeling.  Bovendien -en dat is dan eerder technisch- beschikt Ekeren slechts over een beperkte personeelsploeg. Wij hebben slechts één medewerker voor communicatie en één medewerker voor inspraak en participatie.  beide medewerkers zijn reeds zeer sterk bevraagd en spannen zich zeer hard in voor het rondkrijgen van tal van hoorzittingen, infoavonden en participatiemomenten. Rond elk openbaar werk (heraanleg straat bijvoorbeeld) trekken wij drie keer naar de bewoners, idem met parken, speeltuinen etc. Steeds wordt vertrokken van een concept en dat evolueert dan verder naar het definitief ontwerp. De voorbije periode werden er alleen al in de wijk Donk  vergaderingen georganiseerd rond Kapelsesteenweg, Prinshoeveweg,-Jozef Ickxstraat, Herautenlaan, Prinshoeveweg fase II, Speeltuin Schoutlaan, Marcel De Backerstraat, beheersplan park Hof de Bist...en uiteraard rond Hoekakker. Daarnaast worden ook in de andere Ekerse wijken zulke vergaderingen en overlegmomenten georganiseerd.  Onze medewerkers zijn voortdurend op pad en al de informatie en input die uit zulke contactmomenten komt moet nadien ook nog verwerkt worden en opgevolgd.

 

Dus beweren dat er niet aan participatie wordt gedaan is echt wel een loopje nemen met de realiteit.

 

Ook de uitgaven rond participatie werden niet geschrapt uit de budgetten! 

Het krediet voor 2017 stond in totaal op 6800€ en werd met budgetwijjziging teruggebracht naar 4800€, puur en alleen omwille van eeen overraming van het budget. De uitgaven die gedaan worden voor participatie gaan enkel over huren van een zaal en kleine organisatorische kosten.

 

3) Puihoek. Wat betreft Puihoek wordt er vooral vanuit politieke oppositie aan negatieve stemmingmakerij gedaan. 

Puihoek werd niet verworven van de stad maar is overgegaan van de toenmalige bank van Antverpia naar Delta Lloyd en dan naar de huidige eigenaars Immobel . De stad is enkel eigenaar van een klein deeltje gronden aan het gebied.

In opdracht van Immobel werd een onderzoek uitgevoerd door een studiebureau naar de mogelijke ontwikkeling van Puihoek. De resultaten van dit onderzoek werd op vraag van mijzelf en van de schepen voor Ruimtelijke ordening stilgelegd. Schepen van de Velde zond ook een brief aan Immobel op  23/12/2014 waarbij hij uitdrukkelijk heeft gesteld dat een ontwikkeling niet mogelijk is en niet past in de huidige beleidsvisie.

 

Er dient ook opgemerkt te worden dat een groot verschil tussen Puihoek en Hoekakker is, dat de zone Puihoek nog steeds "reservegebied voor wonen is"  en niet zoals Hoekakker omgezet werd  in woongebied krachtens het Gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen.

 

Puihoek werd ook  aangeduid door de Vlaamse regering als signaalgebied met de duidelijk opdracht dat er initiatief moet genomen worden vanuit de gouverneur. 

In de door  het CIW (coordinatiecommisie integraal waterbeleid) op 5/4/2011 goedgekeurde  toetsingsdocument staat letterlijk te lezen :

 

p.20 " de stad Antwerpen wenst dit gebied niet meer te ontwikkelen op basis van watergevoeligheid en pleit voor herbestemming."

 

In de door de Vlaamse regering in 2014 goedgekeurde startbeslissing staat :

p5-6  "Een nieuwe functionele invulling voor het gebied (met uitzondering van de percelen gelegen in woongebied landelijk karakter) wordt gerealiseerd via een RUP."

 

een nieuwe functionele invulling  wil zeggen : -deel van het gebied kent overstromingskans

                                                                                   -de visies van de subwerkgroep Ruimte en water, alsook de provincie en de stad Antwerpen streven allen naar het behoud van de open ruimte."

Ik kan er nog aan toevoegen dat het woongebied met landelijk karakter gaat over gronden aan het noorden van Puihoek, op grondgebied Kapellen.

 

Die visie die beleidsmatig echt leeft  binnen stad en district is om Puihoek te behouden en dus te schrappen als woonreservegebied.

 

Ik hoop bij deze toch een en ander verduidelijkt te hebben of rechtgezet!

 

Moesten er nog vragen of opmerkingen zijn kan u mij uiteraard steeds contacteren

 

vriendelijke groeten

 

Koen Palinckx

districtsburgemeester Ekeren

 

 

 

 

 

Terug

Teken onze petitie