Ons logo

 

Beste buren/sympathisanten,

Zoals in onze vorige nieuwsbrief beschreven, waren we verrast door de aankondiging dat men nu reeds een nieuw openbaar onderzoek start voor een 1ste bouwfase van het project Hoekakker.
Dit terwijl het nog wachten is op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting over het beroep tegen het park.
Zolang er geen uitspraak wordt geveld over ons beroep tegen de aanleg van het park (waterberging) is bebouwing niet aan de orde.

Een eerste blik op de plannen en de gegevens op het omgevingsloket laat nog vele vragen open over deze waterberging en andere topics https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=AK884vv8Q2GhRPozEnwXAA

Met de ingeroepen hulp van enkele deskundigen willen we jullie hierover binnenkort verder informeren.

Na onze vorige nieuwsbrief zijn er trouwens al enkele individuele initiatieven gestart en hebben we vele suggesties gekregen om te protesteren. Dank aan allen die meedenken!

Maar er is meer.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft na de overstromingen van juli aangekondigd tegen elke aanvraag voor bebouwing in signaalgebieden beroep te laten aantekenen door haar administratie. Dit geeft ons hoop voor de Hoekakker dat ook ingekleurd staat als signaalgebied.

De vier verenigingen die de leefbaarheid in de buurt volgen hebben de koppen bij elkaar gestoken en  zich beraad over alle projecten die momenteel in de Noordrand - met Ekeren-Donk als brandpunt - op ons afkomen. 
BOLSE,  HOEKAKKER, LENORA, RED DE VOORKEMPEN hebben nu  een gezamenlijke brief klaar voor minister Demir met daarin ook het voorstel om de Hoekakker aan te kopen ter compensatie van het verlies aan bos in het kader van de Oosterweelverbinding.

Kennelijk is hiervoor reeds boscompensatie voorzien.

Dit zou voor alle partijen een win-win situatie kunnen opleveren. De Hoekakker zou op deze manier op een positief verhaal kunnen uitdraaien.

In bijlage de brief die we stuurden met in CC  burgemeester Bart De Wever en Ekers districtsvoorzitter Koen Palinckx.

We kijken uit naar reacties.

Tot slot een link naar een pas verschenen artikel waarin onze woordvoerder GVA te woord stond.

Met vriendelijke groeten

Buurtcomité Hoekakker.


Bijlage: brief aan minister Demir, Burgemeester De Wever, districtsvoorzitter Palinckx                                                                                                                        Ekeren, 1 augustus 2021

Aan:
Minister Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
CC. Bart De Wever - Burgemeester van Antwerpen
CC. Koen Palinckx - Districtsburgemeester van Ekeren

Vanwege:
BOLSE (Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren)
HOEKAKKER (Actiecomité ter vrijwaring van de Hoekakker)
LENORA (Burgerinitiatief Leefbare Noordrand Antwerpen)
RED DE VOORKEMPEN VZW (Milieuvereniging voor de Voorkempen)

Betreffende: Signaalgebied Hoekakker 

Geachte Minister,
Beste Mevrouw Demir,

Als verenigingen die opkomen voor een leefbare omgeving zijn wij verheugd te vernemen dat u het belang van signaalgebieden naar waarde weet in te schatten. 

Wij richten u dit schrijven naar aanleiding van het signaalgebied Hoekakker te Ekeren. 
Momenteel loopt een openbaar onderzoek naar de aanvraag van een omgevingsvergunning (OMV_2021108718) voor de verkaveling van 53 loten. Het uiteindelijke doel is om in totaal 450 wooneenheden te bouwen in het signaalgebied.
Voor hetzelfde signaalgebied is net een openbaar onderzoek afgerond (16 juli 2021)  aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning (OMV_2020053471) voor de bouw van een ongelijkgrondse kruising van spoorlijn 27A, wat een verharding met zich meebrengt van meer dan 47ha.

Bovendien staan volgende grote projecten in de steigers: aanleg Tweede Spoorontsluiting, aanleg A102 en aanleg Leidingenstraat Antwerpen-Ruhr. Deze projecten hebben een onmiddellijke invloed op het signaalgebied, ofwel overlappen ze ermee ofwel liggen ze in de directe omgeving.

Bebouwing Hoekakker OMV_2021108718

U heeft te kennen gegeven dat u iedere omgevingsvergunning die toegekend wordt voor bebouwing in een signaalgebied zou betwisten. Om niet verzeild te geraken in een jarenlang juridisch kluwen stellen we voor om de Hoekakker aan te kopen ter compensatie van het verlies aan bos in het kader van de Oosterweelverbinding. Hoewel deze boscompensatie reeds voorzien is, vindt deze uitsluitend plaats buiten Antwerpen. We geloven dat dit voorstel een elegante oplossing biedt om uit de impasse te geraken, nl. er wordt bos gecompenseerd binnen Antwerpen, het signaalgebied Hoekakker wordt gevrijwaard van bebouwing en bouwonderneming Vooruitzicht en de Ideale woning worden gecompenseerd voor hun verlies.

Ongelijkgrondse Kruising OMV_2020053471 en Tweede Spoorontsluiting

Reeds jarenlang pleiten wij ervoor om dit project integraal mee op te nemen in het Complex Project Oostelijke Verbinding (onderdeel van Radicaal Haventracé & Toekomstverbond). In de bezwaarschriften die wij als verenigingen hebben ingediend staven wij uitgebreid dat er hoegenaamd geen noodzaak is om dit project op heden afzonderlijk te realiseren, zelfs niet in het kader van een verhoogde modal shift naar het spoorwegvervoer.

Aanleg A102 en Leidingenstraat Antwerpen-Ruhr

Zoals eerder aangehaald hebben al deze projecten een directe invloed op het signaalgebied alsook op de leefbaarheid van Ekeren, Merksem en Luchtbal.

Een uitgebreide studie van de waterhuishouding en een milieueffectenrapportage naar de gecumuleerde effecten van al deze grote projecten is dan ook aan de orde.

Graag hadden wij hierover met uw kabinet in dialoog getreden om op een objectieve, transparante en constructieve manier tot een gedragen oplossing te komen voor al deze projecten.

Met vriendelijke groeten.

BOLSE
Alfons Ivens      
                              

HOEKAKKER
Dirk Bus

 


LENORA
Wim Gonthier 

RED DE VOORKEMPEN
Jef Rombouts

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE