Hoekakker " Ekeren : Historiek.

De "Hoekakker" is tot op heden een stuk "onbebouwd groen gebied" van +/- 18 ha in Wijk Ekeren-Donk - District Ekeren - Stad Antwerpen.

 

Een (omgekeerde) tijdlijn

Meer achtergrondinformatie bij de tijdsblokken vindt u onder Documenten

Mei 2018 :

Publicatie in het Staatsblad waarna een termijn van 60 dagen voor indienen klachten bij de Raad van State

Mei 2018

April 2018 :

Schorsingsperiode

April 2018

Maart 2018 :

Eindevaluatie van het RUP door het CBS gevolgd door een plenaire zitting

Eind 22 maart 2018

Februari 2018 :

Behandeling bezwaren en adviezen door de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Februari 2018

24 oktober 2017 - 22 december 2017 :

Openbaar onderzoek: mogelijkheid tot indienen bezwaarschriften

24 oktober 2017 - 22 december 2017

November 2017 :

Goedkeuring ontwerp RUP door het CBS

November 2017

Mei 2017 :

Adviesraad en plenaire zitting over het voorontwerp RUP

Mei 2017

April 2017 :

Goedkeuring van het voorontwerp RUP door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS)

April 2017

2 December 2016:

In het College van Burgemeester en Schepen wordt de richt -en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker goedgekeurd. In vergelijking met de adviezen van de districtsraad is sprake van schaalvergroting: i.p.v. 360 woningen worden 450 woningen vooropgesteld; i.p.v. 3 bouwlagen met een accent naar 4 wordt 4 bouwlagen de norm voor de parkwoningen.

2 December 2016

30 September 2016:

N.a.v. de talrijke individuele initiatieven en reacties van de bewoners werd besloten om de krachten te bundelen in een buurtcomité.

Het resultaat is deze website 30 September 2016

2016 (september) :

Op 09/09/2016 wordt Ontwerp Masterplan Hoekakker (OMH) op het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen voorgelegd, samen met de hierboven vermelde opmerkingen en adviezen van de stadsbouwmeester. Dit is enkel ter kennisgeving. Tijdens het College wordt aangekondigd dat een info-moment voor de buurtbewoners van Ekeren-Donk zal worden georganiseerd.

September 2016

2016 (juni) :

Masterplan Hoekakker wordt voorgelegd aan de stadsbouwmeester en de betrokken stedelijke diensten. Hier worden "significante opmerkingen" en "een akkoord onder voorbehoud" gegeven. Vooral de concrete invulling van de bouwvelden (afwerken met eengezinswoningen en parkrand met gestapelde woningen) wordt in vraag gesteld. Indien de meerwaarde hiervan onvoldoende wordt aangetoond, wordt teruggekeerd naar het afbouwen van de bestaande woningen met slechts één bouwblokschil met meergezinswoningen. Ook de grens en verhouding publiek/privaat dient nog nader onderzocht. Bovendien dringen zich nog structurele maatregelen op op vlak van mobiliteit en parkeren. (Zie verslag van het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen van 09/09/2016.) .

Lees meer Juni 2016

2016 (maart) :

Het studiebureau MINT legt het in opdracht van Vooruitzicht opgemaakte rapport van de mobiliteitsstudie voor. De conclusies en suggesties worden opgenomen in het Masterplan.

Maart 2016

2015 (eind) :

In de loop 2015 geeft Vooruitzicht ontwerpbureau BUUR (BUreau voor URbanisme) en ingenieursbureau IMDC (Gespecialiseerd in onderzoek waterproblematiek) de opdracht om de ontwikkeling van het gebied Hoekakker in overleg met CIW en stad Antwerpen verder te onderzoeken om tegen eind 2015 te komen tot "Masterplan Hoekakker" De aanpak van de waterproblematiek wordt daarbij als een cruciaal item weerhouden.

Einde 2015

2015 (mei) :

Districtsraad Ekeren keurt eenparig het voorstel van de N-VA fractie goed om het advies aan het stadscollege voor te dragen om nog in 2015 werk te maken van de opstart van een RUP voor Hoekakker, waarbij het gebied "maximaal herbestemd wordt tot parkgebied". Tevens wordt gevraagd om district Ekeren van nabij te betrekken bij de opmaak van dat RUP en om ook de burgers te laten participeren bij de verdere planning. (!)

Mei 2015

2015 (maart) :

Schriftelijke vraag van Yasmine Kherbache (Gemeenteraadslid Stad Antwerpen en tevens Vlaams Parlementslid voor SP-A) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister voor omgeving, natuur en landbouw over de stand van zaken van signaalgebied Hoekakker en over de mogelijkheid om de bestemming van het (toen nog) "reserve woonuitbreidingsgebied" Hoekakker aan te passen om het te behouden als open en groene ruimte. Het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege luidt (samengevat) dat reeds een eerste overleg werd gepleegd tussen CIW en projectontwikkelaars Vooruitzicht en Ideale Woning. Hierin werd vastgelegd dat op basis van het voorgestelde Masterplan, waarin ook de volledige aanpak van de waterproblematiek dient vervat te zijn, de Vlaamse regering eind 2015 een beslissing zal nemen over het verder ontwikkelen dan wel herbestemmen van de Hoekakker.

Maart 2015

2014 :

Schriftelijke vraag van Koen Palinckx (Voorzitter districtscollege Ekeren en tevens Provincieraadslid voor N-VA) aan de deputatie over het waterbeleid in het gebied Hoekakker. Het antwoord luidt (samengevat) dat Hoekakker door de afdeling "Benedenscheldebekken", onderdeel van de CIW (Co"rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid) van de Vlaamse regering, in 2014 is opgenomen als "signaalgebied". In het antwoord van de deputatie wordt vermeld dat de Vlaamse regering voor de geselecteerde signaalgebieden laat onderzoeken of er mogelijk een herbestemming nodig is omwille van de overstromingskans. Dit geldt dus op dat moment ook voor signaalgebied Hoekakker.
" Signaalgebieden zijn niet ontwikkelde gebieden waar een tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de geplande ontwikkeling en de belangen van het watersysteem.

2014

2013 :

Goedkeuring van de Ekerse districtsraad van het bestuursakkoord voor de periode 2013-2018. Hierin staat omtrent Hoekakker : "Wij zetten al onze mogelijkheden in om er voor te zorgen dat Hoekakker en Puihoek groene en open ruimtes blijven" en "wij bereiden een verzoekschrift tot het herbestemmen van het gebied voor".

2013

2012

Stadsbestuur Antwerpen geeft opdracht aan de stedelijke administratie om te starten met het vastleggen van de krijtlijnen/definities voor een "Masterplan" voor Hoekakker en geeft aan het bureau Soresma/Antea opdracht voor het maken van een "ecostudie". In deze ecostudie wordt bevestigd dat Hoekakker een "watergevoelig gebied" is.

Feb 26

2009

Vlaamse regering keurt het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) goed waarin Hoekakker in de afbakening "Grootstedelijk Gebied Antwerpen" valt". Tot 31/12/2015 wordt het als "reserve woonuitbreidingsgebied" beschouwd, bestemd voor wonen en voor aan wonen verwante voorzieningen en activiteiten. Vanaf 01/01/2016 zal het overgaan in effectief "woonuitbreidingsgebied".

2009

2008 :

Stadsbestuur Antwerpen adviseert gunstig om gebied Hoekakker vanaf 01/01/2016 effectief te ontwikkelen als woongebied.

2008

2007 :

Stadsbestuur Antwerpen beslist om hun aandeel grond van 7% in Hoekakker te "valoriseren" en geeft akkoord voor "ruilverkaveling" : 7% Hoekakker Ekeren naar Ideale Woning in ruil voor gronden te Merksem + geldsom (" 680.000,-). Dat geeft :
" Vooruitzicht (bouwonderneming " projectontwikkelaar) : +/- 12 ha (2/3 )
" Ideale Woning (sociale huisvestingsmaatschappij) : +/- 6 ha (1/3)
" Stad Antwerpen : 0%

2007

" tot 2007 :

Is Hoekakker eigendom van :
" Vooruitzicht (bouwonderneming " projectontwikkelaar) : +/- 67%
" Ideale Woning (sociale huisvestingsmaatschappij) : +/- 26%
" Stad Antwerpen : +/- 7%
Hoe deze 3 partijen (in deze verhouding) eigenaar zijn geworden is (tot op heden) niet terug te vinden. Met andere woorden: de geschiedenis voor 2007 is (nog) niet gekend. Tot 2007

2006 :

Stadsbestuur Antwerpen (meerderheid SPA, CD&V, Open VLD) keurt het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSA) goed waarin "toekomstige (woon)ontwikkeling" van Hoekakker wordt toegestaan onder strikte voorwaarden, waaronder een watertoets (vastgelegd met een MER en een woonbehoeftenstudie).

2006

Voor 2006:

Het Wijkcomit" Ekeren-Donk dat in 1991 van start ging met de actie NEEN aan KLINA, houdt zich vanaf 2006 ook intensief bezig met de Hoekkakker.
Dit resulteert in de eerste bezwaarschriften en artikels in de pers.

Voor 2006
Teken onze petitie