PROCEDURE BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGBETWISTING:


BEROEP TEGEN DE OMGEVINGSVERGUNNING PARK


WAT VOORAF GING

 

Half november 2018 keurde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege omgevingsvergunning voor het “park” goed.
Dat deze goedkeuring zonder veel omhaal gebeurde, heeft te maken met de zogenaamde saucissonering, nl. een groot project in twee splitsen om de nadelige gevolgen ervan te verschonen

Een debat over het voor en tegen van het onderliggend bouwproject  met daarbij veel Vlaamse thema’s (de betonstop, bouwen in overstromingsgevoelig gebied, de impact van het Toekomstverbond) werd op die manier omzeild. 

Zoals bekend hebben we intussen hiertegen beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB).

De RvVB is een onafhankelijk rechtscollege dat sinds februari 2017 ook bij juridische geschillen aangaande omgevingsvergunningen het laatste woord heeft. 

 

INTUSSEN

 

In juli 2019 stelde het Vlaams Gewest, de Stad Antwerpen en de vergunningsaanvrager De Ideale Woning & Vooruitzicht een verweerschrift op tegen onze vraag voor vernietiging van vergunning voor het park.

Het verweerschrift besloeg net geen 90 pagina’s en diende tegen 23 augustus 2019 van een degelijke repliek te worden voorzien om de tegenpartij niet in het gelijk te stellen.
Dit gebeurde waarna begin maart 2020 een zitting volgde waarin onze advocaat zijn repliek kon toelichten en alle partijen werden gehoord.
De rechter besliste vervolgens om de verdere behandeling voor onbepaalde duur op te schorten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het (hele) Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker.

Op woensdag 11 maart 2021 werd het beroepschrift door de  RvVB behandeld en op 9 augustus 2021 volgde de uitspraak: de vergunning voor het park dient te worden vernietigd. 

De RvVB volgde hiermee de argumentatie van onze advocaat dat de milieu-effecten van een totaalproject in zijn geheel moeten worden geëvalueerd en dat men niet deelproject per deelproject mag tewerk gaan, zoals men hier bewust gedaan heeft.

Bijgevolg moet er nu een nieuw MER (milieu effecten rapport) opgesteld worden waarin de effecten van zowel de aanleg van het park èn de bebouwing van 450 woningen en appartementen, samen  onderzocht worden.

Dit vernietigingsadvies van de RvVB werd overgemaakt aan Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir om de vergunning voor het park officieel nietig te verklaren.  

In plaats van het besluit van Minister Demir af te wachten werd de aanvraag voor de vergunning van het park door Vooruitzicht en De Ideale Woning ingetrokken. Bijgevolg werd in oktober 2021 de  vergunning  dan ook uit het rechtsverkeer gehaald.    

 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE