Op deze pagina geven we korte reacties op feiten die zich voordoen in het dossier van de Hoekakker.
Voor meer, diepgravende informatie kan je terecht op de pagina met nieuwsbrieven.

 

Korte nieuwtjes

Rechtspraak

20 februari 2019

Verzoek tot vernietiging Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker bij de Raad van State : de stand van zaken

Lees meer...

Verzoek tot vernietiging Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker bij de Raad van State :
de stand van zaken

De RvS beraadt zich voorlopig over de vraag of ons verzoek tot nietigverklaring aan de algemeen geldende voorwaarden voldoet en bijgevolg ontvankelijk kan worden verklaard. De verzoekende en verwerende partij gaven hiervoor hun argumenten en tegenargumenten. Eenmaal  het licht op groen kan de feitelijke procedure van start gaan. 

Op 26 juli werd het verzoekschrift tot vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker officieel ingediend. Op advies van onze advocaat gebeurde dit door 3 bewoners wiens eigendom aan de Hoekakker zelf grenst.

Vervolgens werd door de verwerende partijen (zowel de stad Antwerpen als de bouwpromotoren) een Memorie van Antwoord ingediend samen met een verzoek tot vernietiging van ons verzoekschrift.  

Onze advocaat diende daarop binnen de termijn van 60 dagen (voor eind november 2018) te reageren met een Memorie van Wederantwoord opdat de procedure zo verder voortgang kan krijgen.

De Raad van State zal nu de komende maanden als onafhankelijk rechtscollege beide Memories en de gevoerde argumentaties grondig evalueren en hierover uitspraak doen. 

 

BOVEN


Akker

24 januari 2019

Hoe lang blijft de afsluiting de Hoekakker nog ontsieren?

Lees meer...

Hoe lang blijft de afsluiting de Hoekakker nog ontsieren?

Meer en meer bereiken ons vragen en klachten over de aanwezigheid van de afsluiting op de Hoekakker. 

We vernamen van Vooruitzicht dat de hekken er zullen blijven en dit ter bescherming van hun eigendom!

Vooruitzicht verwijst hierbij naar eerdere activiteiten als bouwen van constructies, parkeren, … !!!???

Zaken die  - voor zover ze al zijn voorgevallen  -  onherstelbare  schade aan het gebied  zouden hebben toegebracht!

Het mag duidelijk zijn dat de hekken eerder kaderen in een ontmoedigingspolitiek.   

Gezien de  procedures nog een jaar of langer kunnen  aanslepen, zitten we nog even met de afsluiting opgezadeld.

 Juridisch  kunnen we hier weinig of niets tegen inbrengen.  

De hekken mogen dan wel letterlijk in onze weg staan, toch behouden we dankzij de 2 lopende procedures en de inzet van onze advocaten onverminderd uitzicht op een positieve afloop.

 

BOVEN


Akker

27 december 2018

Wordt de Gerardus Stijnenlaan een veldweg?Lees meer...

Wordt de Gerardus Stijnenlaan een veldweg?

Zover zijn we nog niet maar er is sprake van.

Burgerbeweging Gruunrant pakte  op 27/12/2018 in een reportage op ATV uit met het op zich goede nieuws dat in de rand van Antwerpen strategische plaatsen mogen uitgekozen worden om te ontharden en zo “de natuur meer kansen te geven”. 250 locaties werden genomineerd waaronder het deel van Gerardus Stijnenlaan ter hoogte van de Hoekakker.

We hebben veel sympathie voor de inzet en intenties van Gruunrant , onder andere omdat ook naar de bewoners geluisterd zou worden.

Maar de Hoekakker opvoeren in  een verhaal van ontharding  is toch de waarheid geweld aandoen.


Immers, als het beleid wordt uitgevoerd denderen in 2020 honderden betonmolens door de straten om de fundering van 450 woningen te gieten.


Dit alles zou dan te bezichtigen en te beleven zijn met de voeten in de aarde op de Gerardus Stijnenlaan 2.0

 

BOVEN


Akker

15 december 2018

Beroep tegen de omgevingsvergunning park: de stand van zakenLees meer...

Beroep tegen de omgevingsvergunning park: de stand van zaken

Half november 2018 keurde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege omgevingsvergunning voor het “park” goed.
Maar zoals gekend hebben we intussen hiertegen beroep aangetekend, ditmaal bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB).

Dat deze goedkeuring zonder veel omhaal  gebeurde, heeft te maken met de zogenaamde saucissonering, nl. een groot project in twee  splitsen om de nadelige gevolgen ervan te verschonen

Een debat over het voor en tegen van het onderliggend bouwproject  met daarbij veel Vlaamse thema’s (de betonstop, bouwen in overstromingsgevoelig gebied, de impact van het Toekomstverbond) werd op die manier omzeild. 


De Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB). is een onafhankelijk rechtscollege dat sinds februari 2017 ook bij juridische geschillen aangaande omgevingsvergunningen het laatste woord heeft. 

Vermits het begrip saucissoneren  de laatste jaren in de rechtspraak aan belang wint, liggen de kaarten hier gunstiger.

 

BOVEN


 


Homepage


Teken onze petitie