Op deze pagina geven we korte reacties op feiten die zich voordoen in het dossier van de Hoekakker.
Voor meer, diepgravende informatie kan je terecht op de pagina met nieuwsbrieven.

 

Korte nieuwtjes

De wet

22 mei 2020

8 mei 2020 – College van Burgemeester en Schepenen (CBS).

Hoekakker. Fase 1 - Wegeniswerken. Nieuw openbaar domein. - Voorontwerp - Goedkeuring


Lees meer...

 


Kennelijk  keurt het CBS  een voorontwerp goed (t.t.z. gunstig onder voorwaarden) om eventueel tot de voorbereidingen van fase 1 te kunnen overgaan. Dit voorontwerp betreft de omliggende straten die moeten worden doorgetrokken of heraangelegd in functie van de 6 voorziene bouwvelden.

De betreffende straten zijn: Willebeeklaan-  Vazallaan-  Hertogenlaan – Gravenlaan – Gerardus Stijnenlaan en Prinshoeveweg (check)

Dit besluit is voorwaardelijk.

Het voorontwerp moet  immers volgens een inspraakprocedure (van officiële organen) worden omgezet in een definitief ontwerp, waarna voorgelegd aan de districtsraad waarna draft mobiliteit waarna  participatietraject voor de bewoners.

De duurtijd van dit alles bepaalt waarom de procedure reeds wordt ingezet. 

Over de feitelijke afloop van het huidige bouwverhaal wordt evenwel binnen de Raad van State beslist. Pas bij verwerping van het beroep tegen het RUP Hoekakker door de RvS  wordt dit besluit van toepassing. 
 

Link naar het besluit

 

 

  

 

BOVEN


De wet

18 april 2020

Mogelijk toch geen doorgang voor uitbreiding

goederenspoor Oude Landen 


Lees meer...

 


In deze moeilijke tijd mag er al eens goed nieuws zijn op gebied van leefbaarheid.

We vernamen dat Het project MER over de aanleg van een ongelijkgrondse uitbreiding van het goederenspoor in de Oude Landen werd afgekeurd.
Het werk moet worden overgedaan.

Veel dank hierbij aan Red De Voorkempen, Lenora en particuliere bewoners.

Door hun bezwaarschriften staat momenteel niet de goederentrein maar de vergunningsaanvraag op de helling.

Het document  "Afkeuring project-milieueffectrapport" kan u raadplegen op
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk5576.pdf

Voor meer achtergrond: zie nieuwtjes betreffende dit onderwerp hieronder

 

  

 

BOVEN


Red De Voorkempen

19 juni 2019

Red De Voorkempen organiseert een infoavond met als thema:

REQUIEM voor de STADSRAND?
29 juni, kasteel van Schoten

Lees meer...

 


Op 17 mei laatstleden heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een spoorvertakkingscomplex op 13 m hoogte te Ekeren Oude Landen.
Dit heeft een zeer grote nadelige invloed op het behoud van de groene gordel (GruunRant / Groen-Kruis) gezien de toekomstige goederenspoorlijn minstens te Ekeren en te Merksem op een berm (talud) zal dienen te worden aangelegd.
En gaat de naastliggende A102 eveneens verhoogd op een berm worden gebouwd?
VZW RED DE VOORKEMPEN verzet zich ten zeerste tegen dit project en blijft ijveren voor het integraal behoud van de nog (weinig) resterende groene ruimten rond de stad.
We organiseren daarom een info-sessie in het kasteel van Schoten op zaterdag 29/6 te 10 u. Zie bijgevoegde flyer.
Kom mee op voor onze leefbaarheid en gezondheid, wees aanwezig en zeg het voort!
Tot dan.
Mvg.
 
J. Rombouts
RED DE VOORKEMPEN

 

  

Voor meer achtergrond:   Lees meer

 

BOVEN


Vervuiling

24 februari 2019

Binnenkort 2 nieuwe parken – wat een luxe?!

Lees meer...

Binnenkort 2 nieuwe parken – wat een luxe?!:

Onlangs ontvingen alle Ekerenaren een flyer van Infrabel met daarin de aankondiging dat de plannen voor de uitbreiding van het goederenspoor alsnog ten uitvoer worden gebracht.

Nochtans was de termijn om het juridisch beroep tegen het uitvoeringsplan te weerleggen reeds lang verstreken.  Maar waar een wil is, is een weg, of een wet, in dit geval het hersteldecreet.

In het ontwerp legt Infrabel de nadruk  op het behoud van de sportterreinen,  een verbeterde sportaccommodatie  èn een  nieuw park. 

Maar intussen weten we: 1- Waar rook is, is vuur 2-Waar een park is, is industrie.

Bouwindustrie in geval van de Hoekakker, havenindustrie in geval van het goederenspoor.
Het uitvoeringsplan betreft de aanleg van een bovengrondse (of ongelijkgrondse) spoorvertakking voor goederenvervoer.

Dit alles kan niet plaatsvinden zonder  een openbaar onderzoek dat zal lopen van 18 februari tot 21 april.
Iedereen kan in deze periode zijn/haar bezwaren met argumenten toelichten.

Ook de Ekerse districtsraad heeft hierin zijn zeg. Hoe zij zich positioneren is dezer dagen ook aan de orde.

We hopen hierbij dat er aandacht is voor het hele plaatje dat Ekeren-Donk in de nabije toekomst zal bieden:  èn de uitbreiding van het goederenspoor èn de A102verbinding èn de Hoekakker. Hoe ingesloten kan het zijn?

We blijven met stijl het behoud van een leefbare Donk nastreven. Alle hulp vanuit alle hoeken is daarbij welkom. Waarbij alvast dank voor de steun van Lenora en Red De Voorkempen.  

Voor meer achtergrond:   http://www.lenora.be en Onze website

 

BOVEN


Akker

24 januari 2019

Hoe lang blijft de afsluiting de Hoekakker nog ontsieren?

Lees meer...

Hoe lang blijft de afsluiting de Hoekakker nog ontsieren?

Meer en meer bereiken ons vragen en klachten over de aanwezigheid van de afsluiting op de Hoekakker. 

We vernamen van Vooruitzicht dat de hekken er zullen blijven en dit ter bescherming van hun eigendom!

Vooruitzicht verwijst hierbij naar eerdere activiteiten als bouwen van constructies, parkeren, … !!!???

Zaken die  - voor zover ze al zijn voorgevallen  -  onherstelbare  schade aan het gebied  zouden hebben toegebracht!

Het mag duidelijk zijn dat de hekken eerder kaderen in een ontmoedigingspolitiek.   

Gezien de  procedures nog een jaar of langer kunnen  aanslepen, zitten we nog even met de afsluiting opgezadeld.

Juridisch  kunnen we hier weinig of niets tegen inbrengen.  

De hekken mogen dan wel letterlijk in onze weg staan, toch behouden we dankzij de 2 lopende procedures en de inzet van onze advocaten onverminderd uitzicht op een positieve afloop.

 

BOVEN


Akker

27 december 2018

Wordt de Gerardus Stijnenlaan een veldweg?Lees meer...

Wordt de Gerardus Stijnenlaan een veldweg?

Zover zijn we nog niet maar er is sprake van.

Burgerbeweging Gruunrant pakte  op 27/12/2018 in een reportage op ATV uit met het op zich goede nieuws dat in de rand van Antwerpen strategische plaatsen mogen uitgekozen worden om te ontharden en zo “de natuur meer kansen te geven”. 250 locaties werden genomineerd waaronder het deel van Gerardus Stijnenlaan ter hoogte van de Hoekakker.

We hebben veel sympathie voor de inzet en intenties van Gruunrant , onder andere omdat ook naar de bewoners geluisterd zou worden.

Maar de Hoekakker opvoeren in  een verhaal van ontharding  is toch de waarheid geweld aandoen.


Immers, als het beleid wordt uitgevoerd denderen in 2020 honderden betonmolens door de straten om de fundering van 450 woningen te gieten.


Dit alles zou dan te bezichtigen en te beleven zijn met de voeten in de aarde op de Gerardus Stijnenlaan 2.0

 

BOVEN


 


Homepage


STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE