PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATE:
13 mei 2020


VERZOEK TOT VERNIETIGING RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HOEKAKKER BIJ DE RAAD VAN STATE


WAT VOORAF GING

 

De RvS beraadde zich eerst over de vraag of ons verzoek tot nietigverklaring aan de algemeen geldende voorwaarden voldoet en bijgevolg ontvankelijk kan worden verklaard. Eenmaal zo ver kan de feitelijke procedure van start gaan. 
Op 26 juli 2018 (!) werd het verzoekschrift tot vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker officieel ingediend. Op advies van onze advocaat gebeurde dit door 3 bewoners wiens eigendom aan de Hoekakker zelf grenst.
Vervolgens werd door de verwerende partijen (zowel de stad Antwerpen als de bouwpromotoren) een Memorie van Antwoord ingediend samen met een verzoek tot vernietiging van ons verzoekschrift.  

Onze advocaat diende daarop binnen de termijn van 60 dagen (voor eind november 2018) te reageren met een Memorie van Wederantwoord opdat de procedure zo verder voortgang kan krijgen.

De Raad van State zou de daaropvolgende maanden als onafhankelijk rechtscollege beide Memories en de gevoerde argumentaties grondig evalueren en hierover uitspraak doen.

 

 

INTUSSEN

 

Het besluit van de Raad van State werd uiterlijk voorjaar 2020 verwacht maar liep door covid extra vertraging op.

Op 19 juni 2020 adviseerde de eerste auditeur na uitvoerig verslag aan de RvS om het beroep te verwerpen.
Onze advocaat diende vervolgens nog een Memorie in tot voortzetting tot van de procedure middels het Europees Gerechtshof maar hieraan werd om procedurele geen gehoor gegeven. Het beroep tegen het RUP werd verworpen.
Als gevolg hiervan werd in juli 2021 door het stadsbestuur een eerste uitvoeringsfase van het RUP via een openbaar onderzoek aan de bevolking voorgelegd (53 loten).
De parallelle procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting besliste hier uiteindelijk anders over.
In augustus 2021 verklaarde de Raad voor Vergunningsbetwisting het beroep tegen het park voor gegrond. Vooruitzicht en De Ideale Woning trokken vervolgens hun aanvraag voor het park (bouwfase 0) in waarmee het R.U.P. kwam te vervallen.
Logischerwijs werd het lopende openbaar onderzoek over de 53 loten ingetrokken. Het stadsbestuur was overhaast geweest.

 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE