PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATE:
13 mei 2020


VERZOEK TOT VERNIETIGING RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HOEKAKKER BIJ DE RAAD VAN STATE


WAT VOORAF GING

 

De RvS beraadde zich eerst over de vraag of ons verzoek tot nietigverklaring aan de algemeen geldende voorwaarden voldoet en bijgevolg ontvankelijk kan worden verklaard. Eenmaal zo ver kan de feitelijke procedure van start gaan. 
Op 26 juli 2018 (!) werd het verzoekschrift tot vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker officieel ingediend. Op advies van onze advocaat gebeurde dit door 3 bewoners wiens eigendom aan de Hoekakker zelf grenst.
Vervolgens werd door de verwerende partijen (zowel de stad Antwerpen als de bouwpromotoren) een Memorie van Antwoord ingediend samen met een verzoek tot vernietiging van ons verzoekschrift.  

Onze advocaat diende daarop binnen de termijn van 60 dagen (voor eind november 2018) te reageren met een Memorie van Wederantwoord opdat de procedure zo verder voortgang kan krijgen.

De Raad van State zou de daaropvolgende maanden als onafhankelijk rechtscollege beide Memories en de gevoerde argumentaties grondig evalueren en hierover uitspraak doen.

 

 

INTUSSEN

 

Tot heden werd nog geen beslissing meegedeeld. Deze werd uiterlijk verwacht dit voorjaar maar wellicht zorgde de lockdown vanwege corona voor vertraging. Ten gevolge van genomen maatregelen beperkte de werking van de RvS zich immers tussen 16 maart en 3 mei tot het strikt noodzakelijke.

 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE